Tran Dinh Trong's Blog

Stuydy and share

Category Archives: Java

Luồng trong Java

Luồng là một cách thông dụng để nâng cao năng lực xử lý của các ứng dụng nhờ vào cơ chế song song. Nhờ vào luồng, người ta thiết kế các server có thể đáp ứng nhiều yêu cầu một cách đồng thời. Read more of this post

Advertisements